Definování víry v Bohočlověka na koncilech 5. století

Být křesťanem neznamená mít nějakou neurčitou víru v Krista, ale věřit v Bohočlověka. Hereze rozbíjející křesťanskou víru na ni už ve starověku útočily z obou stran: tak například gnostikové, pro které byl Kristus čistě duchovní bytostí jen zdánlivě oděnou lidským tělem, popírali Jeho lidství, zatímco ariáni zase popírali Jeho božskou přirozenost. První ekumenický koncil v Niceji z roku…

Vznik nicejsko-konstantinopolského kréda

Základy křesťanské věrouky spojené s vyznáváním trojjediného Boha a společné všem křesťanům teprve později rozděleným na katolíky, pravoslavné a protestanty jsou vyjádřeny ve vyznání víry (krédu), jehož název je odvozován od prvních ekumenických koncilů v Niceji a Konstantinopoli. Od počátků křesťanské víry byly její podstatné otázky řešeny na sněmech apoštolů a jejich nástupců. Již roku 49 se…